Autoverzekering afsluiten na royement: hoe doe je dat?

autoverzekering na royement

Royeren betekent niets anders dan stopzetten, opzeggen of beëindigen. In de context van verzekeringen gaat het dan ook om de stopzetting, opzegging of beëindiging van een verzekering. Er zijn twee vormen van royement, namelijk:

 • Opzegging door jouzelf
 • Beëindiging door de verzekeraar

Indien jijzelf een verzekering royeert (wegens verkoop, schorsing, sloop, totaalverlies of diefstal van de verzekerde auto, óf overstap naar een andere verzekeraar), is er niks aan de hand. Wordt jouw verzekering echter eenzijdig door een verzekeraar geroyeerd, dan is er doorgaans wél iets aan de hand. Immers zal een verzekeringsmaatschappij een verzekeringnemer niet zomaar op eigen houtje uit de verzekering zetten.

In dit artikel lees je alles over de oorzaken en gevolgen van eenzijdig royement door een autoverzekeraar…

Oorzaken van eenzijdig royement 

Een autoverzekeraar mag jouw autoverzekering vrijwel altijd eenzijdig beëindigen. Dit is dan als zodanig vastgelegd in de polisvoorwaarden van het betreffende verzekeringsproduct. Zolang een verzekeringnemer een acceptabel verzekeringsrisico vormt, zal een autoverzekeraar geen reden zien om een polis eenzijdig te royeren.

Er moet zich veelal een ongebruikelijk situatie voordoen om enkelzijdig royeren te rechtvaardigen. De vaakst voorkomende oorzaken van zulks royement zijn als volgt:

 • Wanbetaling: Meermaals de verzekeringspremie niet (op tijd) voldoen.
 • Foutieve gegevens verstrekken: Aanvraagformulier niet naar waarheid invullen of acceptatievragen onjuist beantwoorden.
 • Fraude: De verzekeraar ten onrechte laten opdraaien voor schade.
 • Te veel schades rijden; bovengemiddeld vaak of ingrijpend.
 • Een bepaald product, label of merk van een verzekeringsmaatschappij stopt te bestaan.

Hieronder bespreken we de vier oorzaken van eenzijdig royement door een autoverzekeraar die zich het vaakst voordoen nog een keertje afzonderlijk…

1. Royement wegens wanbetaling

Als betaling van een verzekeringspremie uitblijft, zal een verzekeraar betalingsherinneringen, aanmaningen en uiteindelijk een sommatie versturen. Deze bezigheid kost de maatschappij héél veel tijd en geld. De gemiddelde verzekeringsmaatschappij heeft dan ook een gruwelijke hekel aan wanbetalers. Dit klinkt cru, maar dat maakt het niet minder waar.

Als betalingsachterstanden zich voortslepen en/of opstapelen, zal de verzekeraar een autoverzekering allereerst tijdelijk opschorten. Jouw autoverzekering is dan voorlopig ‘bevroren’ of ‘gepauzeerd’. Vanaf dit moment sta je te boek als wanbetaler en is jouw voertuig niet langer verzekerd naargelang de RDW. Vaak worden per e-mail en/of briefpost drie opeenvolgende herinneringen verstuurd.

 • Eerste betalingsherinnering: Verzekeringsdekking wordt binnenkort opgeschort; je moet doorgaans binnen 10 à 14 dagen zélf overboeken.
 • Tweede aanmaning: de dekking is per datum van vandaag geschorst; binnen een x-aantal dagen alsnog betalen; de dag na ontvangst van betaling wordt de dekking hersteld.
 • Sommatie (herinnering drie): je hebt nog altijd niet betaald; sommige maatschappijen zullen een incassobureau inschakelen en daarbij alsnog mogelijkheid tot herstel bieden; sommige royeren definitief de polis.

En ben je eenmaal door een verzekeraar geroyeerd wegens wanbetaling? Dan kom je de komende jaren ook bij ándere reguliere verzekeraars niet meer aan de bak. Overige verzekeringsmaatschappijen kunnen namelijk een CIS-melding wegens wanbetaling op jouw naam terugzien in de gecentraliseerde SVVM-verzekeringsdatabank.

Let op! Lees betalingsherinneringen altijd zorgvuldig. Het kan bijvoorbeeld van cruciaal belang zijn om een betalingskenmerk in te vullen. Ook de dekkingsperiode is belangrijk. Zo komt het met regelmaat voor dat iemand denkt helemaal bij te liggen qua premiebetalingen, maar in feite een maand achterloopt… Dus dat een incasso van toepassing is op een voorgaande termijn.

Bovendien kunnen termijnbetalingen in de tussentijd zijn opgehoogd met administratiekosten en/of incassokosten. Dus voorkom eenzijdig royement door bijtijds openstaande premies te betalen en aanmaningen accuraat op te volgen. 

2. Onjuiste informatie verstrekken

Verzekeraars kunnen allerlei criteria hanteren voor acceptatie of weigering van iemand als verzekeringnemer. Zulke maatstaven kunnen te maken hebben met onder andere schadeverleden, betalingsverleden, fraudeverleden en strafrechtelijk verleden. Om een inschatting van iemand te kunnen maken, stellen verzekeraars allerlei vragen aan aspirant-verzekeringnemers. Binnen het aanvraagtraject moet:

 • Een aanvraagformulier worden ingevuld.
 • Een aantal gegevens worden verstrekt over voertuig en hoofdbestuurder.
 • Een verscheidenheid aan acceptatievragen en slotvragen worden beantwoord.

Er zal onder meer worden gevraagd wie de regelmatig bestuurder van het te verzekeren voertuig zal zijn… Of je eerder ooit eenzijdig geroyeerd bent door een verzekeraar… Bij hoeveel schades je de afgelopen jaren betrokken bent geweest… Of je een strafrechtelijk verleden hebt… Ook als er tijdens de aanvraagprocedure iets relevants voorvalt, ben je verplicht dit bij de verzekeraar in kwestie te melden.

Word jij geaccepteerd voor de aangevraagde autoverzekering? Dan wordt er dekking verleend op basis van de door jou verstrekte gegevens. Blijkt tijdens de looptijd van de verzekering dat er tijdens de aanvraagprocedure opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt? Of dat bepaalde vragen moedwillig foutief zijn beantwoord? Dan kan een autoverzekeraar ervoor kiezen jou per direct permanent te royeren.

Ben jij eenmaal geroyeerd wegens verzekeringsfraude? Dan wordt dit als zodanig vastgelegd in een gecentraliseerde verzekeringsdatabank. Deze notitie blijft tot maar liefst 8 jaar staan, waardoor je gedurende die tijd niet zomaar bij normale autoverzekeraars kunt aankloppen. Bij AcceptatieVerzekerd.nl kun je óók terecht met een fraudemelding op naam.

3. te veel schades rijden

Verzekeringsfraude en wanbetaling vormen extreem grote kostenposten voor autoverzekeraars. De allergrootste uitgaaf betreft echter schade-uitkeringen. Dit zijn de geldbedragen die door een verzekeraar worden vergoed aan verzekeringnemers voor schades waarvoor zij gedekt zijn.

Een ongeluk zit simpelweg in een klein hoekje, dus schade kan iedereen overkomen. In principe is dit geen probleem; hiervoor ben je nu eenmaal verzekerd. Als je echter keer op keer schuldschades claimt, kan een verzekeraar op een gegeven moment aan de bel trekken en in het ergste geval zelfs jouw polis royeren. Let wel: elke autoverzekeraar hanteert hierin zijn eigen richtlijnen en gaat anders om met schades.

Word je geroyeerd vanwege jouw buitensporige claimgedrag? Dan is de kans nagenoeg 100% dat je inmiddels in de min staat qua schadevrije jaren. Dit betekent dat je niet zult worden geaccepteerd door het overgrote merendeel van de reguliere autoverzekeraars. Bij AcceptatieVerzekerd.nl kun je wél terecht na royement, óók met negatieve schadevrije jaren oftewel een malusregistratie.

4. Productbeëindiging

Verzekeringsconcerns (maatschappijen) werken met bepaalde producten, merken en labels. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een verzekeraar ervoor kiest met een bepaald product, merk of label te stoppen. Als een bepaalde autoverzekering verdwijnt, kan deze niet meer worden afgesloten door nieuwe klanten.

Bestaande klanten worden doorgaans ruimschoots van tevoren ingelicht. Soms laten verzekeraars lopende polissen onder de huidige c.q. bestaande polisvoorwaarden doorlopen. Soms veranderen de voorwaarden, worden alle lopende polissen (of een deel ervan) overgesloten naar een nieuw/alternatief product óf worden alle contracten per contractvervaldatum beëindigd.

Wordt jouw autopolis eenzijdig door de autoverzekeraar geroyeerd wegens productbeëindiging? Dan heeft dit voor jou geen negatieve consequenties. Je kunt gewoon aankloppen bij elke mogelijke verzekeraar. In het ongunstigste geval ben je aangewezen op een ietwat minder gunstig verzekeringsproduct.

Royement door verzekeraar: tot slot

Ben je eenmaal geroyeerd door een verzekeraar? Dan ontvang je een royementsverklaring, waarna eventuele aanwezige schadevrije jaren worden vrijgegeven in de royementsdatabank, genaamd Roy-data. Zodoende kunnen deze worden ingezet op een eerstvolgende autoverzekering.

Afhankelijk van de reden waarom je bent geroyeerd, kan het zijn dat je voor een autoverzekering voorlopig zult moeten aankloppen bij een probleemverzekeraar. Bij AcceptatieVerzekerd.nl zoeken we graag met je mee voor de beste en voordeligste opties!

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!