FISH-protocol: Fraude Informatie Systeem Holland

FISH protocol autoverzekering

Word jij niet geaccepteerd door een reguliere autoverzekeraar? Dan komt dat in veruit de meeste gevallen door een melding vanuit de verzekeringsdatabank die wordt beheerd door stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Dit systeem staat ook wel bekend als SVVM-database. SVVM staat voor ‘Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie’. Gezien deze databank met name wordt gebruikt ter bestrijding van verzekeringsfraude spreekt men ook wel van FISH: Fraude Informatie Systeem Holland. (bron)

In onderstaand artikel lees je hoe je een autoverzekering afsluit terwijl je een FISH-melding op naam hebt staan…

Wat is een FISH-melding voor de autoverzekering?

‘Fraude Informatie Systeem Holland’ is in feite een alternatieve term voor de SVVM-database die door stichting CIS wordt beheerd. Er zijn dan ook verscheidene termen van eenzelfde strekking die héél vaak door elkaar worden gebruikt:

  • FISH-check (Fraude Informatie Systeem Holland)
  • CIS-melding (Centraal Informatie Systeem)
  • SVVM-registratie (Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie)

De vermelding van jouw gegevens in het FISH-systeem staat bekend als FISH-registratie. De automatische check die wordt verricht, wordt zodoende ook wel FISH-toets genoemd. En de mededeling die uit het systeem voortkomt bij een positief resultaat, staat bekend als FISH-melding.

De oprichting van FISH: hoe is het FISH-systeem ontstaan?

Halverwege de jaren 80 liet de Nederlandse overheid blijken dat de verzekeringsbranche véél te weinig aan fraudebestrijding deed. Er werd zorgwekkend veel verzekeringsfraude gepleegd, terwijl er amper sprake was van aangifte of opsporing. Om die reden werd in 1985 stichting CIS opgericht door een viertal verzekeraars: Achmea, Aegon, a.s.r. en Nationale Nederlanden. Dit werd destijds gedaan onder de vlag van het Verbond van Verzekeraars.

Het CIS functioneerde hoofdzakelijk als verzamelbak voor schadeclaims van deelnemende verzekeraars. Verzekeringnemers die veelvuldig of buitensporig schades claimden, konden zodoende als zodanig worden geïdentificeerd. Bij verdenking van frauduleus claimgedrag kon vervolgens onderzoek worden ingesteld. Al snel stuurden zo’n 50 aangesloten maatschappijen hun schadegegevens in.

Omzetting van CIS naar FISH

Belangrijke nadelen van CIS waren het hoge kostenplaatje en de lage effectiviteit. De grote verzekeraars betaalden voor CIS-deelname EUR 500.000,- tot EUR 1000.000,- per jaar. Voor alle verzekeraars tezamen werd echter maar EUR 50.000,- tot EUR 100.000,- per jaar terugverdiend met het terugvorderen van frauduleuze schadeclaims. Voor verzekeraars bleek de CIS-databank dan ook volkomen onrendabel.

Vanwege de aanzwellende kritiek op het bestaande systeem werd in 1995 de stuurgroep ‘alternatief CIS’ in het leven geroepen. Anno 1996 kwam stichting CIS met een sneller, effectiever en véél goedkoper alternatief op de proppen, genaamd FISH. Het CIS-systeem werd opgeheven en vervangen voor het FISH-fraudebestrijdingssysteem. De overkoepelende stichting CIS bleef als instituut haar beheertaken uitvoeren. Het nieuwe systeem:

  • Het commerciële fraudebestrijdingssysteem FISH werd aanvankelijk uitgevoerd door Informatikum (voormalig PlusPunt): het automatiseringsbedrijf van De Goudse.
  • Aanvankelijk werden 16.000.000 schademeldingen overgezet; inmiddels is het databestand verveelvoudigd.
  • Het systeem heeft een commercieel uitgangspunt gekregen. Fraudebestrijding moet tot vermindering van schadeclaims en schade-uitkeringen leiden.
  • Méér mogelijkheden tot risicobeheersing, waarbij individuele verzekeraars meer verantwoordelijkheid nemen.
  • Het systeem is persoon-georiënteerd geworden (‘verzekerdendatabase’), waardoor meer zoekmogelijkheden beschikbaar zijn en fraudepogingen gemakkelijker (en in een vroeger stadium) kunnen worden gedetecteerd.
  • Voor verzekeringsmaatschappijen bedragen de deelnamekosten slechts een fractie (10 tot 25%) van de oorspronkelijke CIS-deelname.
  • Inmiddels zijn duizenden verzekeraars en volmachten bij het CIS-systeem aangesloten.

Doordat vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen jouw verzekeringsaanvraag kunnen toetsen aan het FISH-systeem is de kans extreem groot dat  fraudeurs bij een FISH-check door de mand vallen.

Verzekeringsproblemen wegens FISH-melding

Voor verzekeraars is het Fraude Informatie Systeem ideaal. Doordat informatie door verzekeraars onderling kan worden gedeeld, kan (gepoogde) verzekeringsfraude immers al in een vroeg stadium worden herkend. Voor verzekerden en aspirant-verzekeringnemers kan het FISH-systeem echter enorm nadelig uitpakken. Want sta je eenmaal in het FISH-systeem? Dan kan dit ertoe leiden dat ál jouw toekomstige verzekeringsaanvragen glashard worden geweigerd. Bij reguliere verzekeraars stuit je dan standaard op een nee.

En een FISH-melding hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan fraude. Bij verzekeraars kan om uiteenlopende redenen een melding vanuit het Fraude Informatie Systeem opduiken. Hierbij valt te denken aan:

Na verloop van tijd kun je jouw risicoprofiel ontgroeien, maar dat duurt doorgaans enkele jaren. Na 3 jaar De Vereende ben je doorgaans je malusregistratie kwijt. Strafrechtelijke en frauduleuze meldingen blijven doorgaans 5 tot 8 jaar in het CIS register staan.

FISH protocol voor autoverzekeraars: tot slot

Iedereen die een motorrijtuig verzekert, komt vroeg of laat in aanraking met het FISH-systeem. Want in principe kan élke verzekeringsaanvraag en elke schadeclaim volgens het FISH-protocol worden geregistreerd en gecontroleerd. Het zijn dan ook de uitzonderingssituaties die relevant zijn voor acceptatie of afwijzing! Deze bijzonderheden worden door verzekeraars vastgelegd en geraadpleegd ter beheersing van verzekeringsrisico’s en ter preventie van verzekeringsfraude.

Dus worden er consequenties verbonden aan een bepaalde FISH-registratie, dan is dat doorgaans met gegronde redenen. Gelukkig kun je dan altijd nog bij ons terecht! 

Offerte autoverzekering met 100% Acceptatie

Via onderstaande button kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte opvragen met absolute acceptatiegarantie. Altijd acceptatie; 100% zeker!